O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2021

 

 

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2021 - od 3 września 2020,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2021 - od 2 stycznia 2021.

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

===   ===   === 

>>> SPOTKANIA  I KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  II KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  III KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  IV KWARTALE 2020 ROKU - ARCHIWUM <<<.

===   ===   === 

 

MARZEC

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja VIII
1-5 marca 2021

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
8-16 marca 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 21-01-2021]

  

Jezus w Jerozolimie
w dniach męki i śmierci
SZKOŁA BIBLIJNA
19-21 marca 2021
Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa można rozważać zarówno w perspektywie historyczno-topograficzno-geograficznej, jak i teologicznej. Obydwie dotyczą Jerozolimy i konkretnych miejsc, o których pamięć zachowała się i trwa do dzisiaj. Przedmiotem sesji będzie wskazanie tych miejsc oraz pogłębiona refleksja nad tym, co się w nich dokonało. Celem jest przybliżenie realiów i znaczenia najważniejszego etapu biblijnej historii zbawienia. Uczestnicy będą także zaproszeni, aby na drodze modlitwy Słowem towarzyszyć Jezusowi w dniach Jego męki i śmierci.
PROWADZI: ks. Waldemar Chrostowski
– kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 02-03-2021]

 

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
26-28 marca 2021
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 02-03-2021]

 

KWIECIEŃ

 

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
6-10 kwietnia 2021
ZOB. WWW.SDS.PL.

 

Spotkania z Jezusem przy stole
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
16-18 kwietnia 2021
Jezus kocha każdy dom i spotkania przy stole: te codzienne skromne w zaciszu Nazaretu czy te, których doświadczył na swojej ziemskiej drodze do Domu Boga Ojca. Nie czyni żadnych różnic i nikomu na zaproszenie nie odmawia. Spotykamy Go u celnika Lewiego, u przywódcy faryzeuszów, w domu Marty, Marii i Łazarza. Widzimy Go, jak organizuje ucztę dla kilku tysięcy osób. Przed świętem Paschy On sam zaprosi uczniów na Wieczerzę Paschalną, a potem na „śniadanie wielkanocne” po cudownym połowie ryb. On też czeka na każdego z ucztą w domu Boga Ojca. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do modlitwy wersetami Ewangelii, aby przy stole Słowa przeżyć swoje osobiste spotkanie z Jezusem i przemodlić wartość i głębię spotkań z drugim człowiekiem przy rodzinnym, wspólnotowym stole.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

kwiecień / MAJ

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie)
24 kwietnia – 2 maja 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS [Pogł.]
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 05-02-2021]

 

Uświęć je rosą Twojego Ducha…
Duch Święty i sakramenty
SZKOŁA WIARY
7-9 maja 2021
To, czego dotknie Duch Święty, zostaje przemienione. W każdym sakramencie dokonuje się takie przyjście i uświęcające dotknięcie Świętego Ducha, które nazywamy epiklezą. W czasie tej sesji będziemy starać się czytać sakramenty – rytuał i teksty modlitw – w kluczu działania Ducha Świętego, odkrywając, że bez Niego nie istnieje żadna celebracja, że On jest duszą liturgii i że w liturgii aktualizuje się nieustannie wydarzenie Pięćdziesiątnicy.
PROWADZI: ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej,
wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja IX
17-21 maja 2021

 

maj / CZERWIEC

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV i Pogłębienie: Lectio divina z Maryją)
24 maja – 1 czerwca 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV] i współpracownicy
oraz Joachim Stencel SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Dufny czy ufny?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
4-6 czerwca 2021
Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też „z głębokości” (Ps 130, 1) pokornego i skruszonego serca? Do pytań z Katechizmu Kościoła katolickiego (2559) można dodać inne: sprawiedliwi czy usprawiedliwieni, dufni czy ufni? Sięgając po przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18, 9-14), poddamy się diagnozie i leczeniu przez najlepszego Lekarza. Sesja może być okazją do uczenia się modlitwy słowem Bożym w dynamice lectio divina pośród codzienności.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
…-… czerwca 2021
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Rekolekcje dla rodziców
i rodzin salwatorianów
17-20 czerwca 2021
ZOB. WWW.SDS.PL.

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
22-30 czerwca 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2020

 

 

LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
2-10 lipca 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z siostrą Faustyną)
4-12 sierpnia 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
16-24 sierpnia 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”
List do Rzymian, rozdział 8
SZKOŁA BIBLIJNA
27-29 sierpnia 2021
W Liście do Rzymian słyszymy hymn św. Pawła o Bogu, który zawsze jest po stronie człowieka. Paweł pisze o tym, czego sam doświadczył. Odkąd dał się pokonać przez Światłość – Jezusa i stanął po Jego stronie, z człowieka ślepego stał się widzącym; zobaczył i przekonał się, że Bóg jest zawsze po jego stronie. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” – oto synteza wiary człowieka nawróconego, który jest pewny, że u jego boku jest Bóg. Z Jego obecności czerpie siłę i nadzieję. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do modlitwy wersetami Listu do Rzymian, aby w świetle słowa Bożego pogłębić osobiste doświadczenie wiary w Boga Adwokata, Goela, Parakleta.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki,
przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 11-01-2021]
[o możliwość udziału można pytać po 01-08-2021]

 

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
1-9 września 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja X
13-17 września 2021

 

Rekolekcje dla salwatorianów
20-24 września 2021
ZOB. WWW.SDS.PL.

 

Pojednanie
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
24-26 września 2021
Czy i na ile jest możliwe pojednanie z Bogiem, innymi i z samym sobą? Podobnie jak przebaczenie, pojednanie jest procesem, który ma swoją dynamikę: żeby było prawdziwe, musi dojrzeć w ludzkich sercach. Punktem wyjścia naszych warsztatów jest historia konfliktu pomiędzy dwoma braćmi – Jakubem i Ezawem. Wspólnie pochylimy się nad dwudziestym siódmym rozdziałem Księgi Rodzaju; nad tym, co stało się później w życiu każdego z nich. Wchodząc w świat Biblii przez wyobraźnię, pracę ciałem i używając różnych dziedzin sztuki, mamy szansę głębokiego doświadczenia, czym jest pojednanie. To doświadczenie duchowe może poszerzyć w nas zakres wolności i prowadzić do pełniejszego korzystania z własnych zasobów, w drodze do bardziej zdrowego i szczęśliwego życia, i czerpania radości z więzi z Bogiem i innymi.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Katarzyna Kamińska – nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy, asystent psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy.
Uwaga! Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary opłaconego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

PAŹDZIERNIK

Świętość i szczęście.
Osiem błogosławieństw w codzienności
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
1-3 października 2021
Czym jest świętość? Jak ją rozumieć? Czym jest szczęście? Jak je opisać? Dążenie do świętości pośród codziennych pokus, słabości i grzechów. „Ludzkie szczęście” pośród „codziennych nieszczęść”: kruchości świata, ułomności człowieka – jego ciała, psyche i duszy. Czy Jezus utożsamia świętość ze szczęściem? Oto kilka przykładowych pytań, do których Autor będzie nawiązywał podczas sesji.
PROWADZI: Józef Augustyn SJ – rekolekcjonista, kierownik duchowy,
pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
6-14 października 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Konsekrowani i posłani.
Ewangelizacja na nasze czasy
Dla osób konsekrowanych oraz liderów Szkół Nowej Ewangelizacji
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
19-21 października 2021
Od dnia zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych. Każdy dzień do owego ostatniego, w którym przyjdzie Jezus po raz drugi, jest bezcennym czasem dla głoszenia Ewangelii, którą jest On sam, i świadczenia o Nim życiem ewangelicznym. Świat pilnie potrzebuje gorliwych ewangelizatorów. Wiele areopagów pozostaje nadal pustych. Uczestnicy będą prowadzeni do samego źródła ewangelizacji – do Biblii. Sesja składa się z sześciu spotkań z ewangelizatorami, konsekrowanymi i posłanymi przez Boga, którzy w Starym i Nowym Testamencie uczą nas żarliwości i pasji w głoszeniu Słowa; przeznaczona jest dla osób konsekrowanych oraz liderów Szkół Nowej Ewangelizacji.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak
– wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja XI
25-29 października 2021

 

LISTOPAD

Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ale się nim staje
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
5-7 listopada 2021
„Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki” (papież Franciszek). Słowa te wydają się bardzo aktualne w czasie koronawirusa, który dla jednych jest czasem odkrywania na nowo ważnych wartości duchowych, dla innych natomiast przeklinaniem Boga, że nie interweniuje, by nas ratować, i zostawia nas naszemu losowi. Jest to potwierdzenie prawdy, że nie rodzimy się chrześcijanami, ale stajemy się nimi, przeżywając do głębi także kryzysy, aż nauczymy się ufać Bogu, który jako pierwszy ufa nam; nie opuszcza nas. Jeśli już, to zostawia nam wolność; nie narzuca nam swojej miłości, po prostu chce, żebyśmy Go wybrali. Z miłości.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC
– ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Bóg karzący czy łaskawy?
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
11-14 listopada 2021
Boże oblicze w Biblii jest niezmiennie piękne, święte, przeniknięte ojcowską miłością do wszystkich ludzi, choć wobec ludzkiej pychy i bezbożności przybiera także wyraz stanowczy i surowy. Gniew i surowość na Bożym obliczu są wyrazem Jego troski i miłości, łaskawości i miłosierdzia. W czasie sesji uczestnicy będą zaproszeni do odkrywania w Biblii piękna Bożego oblicza, które na różne sposoby rozbłyska swym niezmiennym blaskiem. W programie sesji: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy Słowem ze Starego i Nowego Testamentu. Zostanie zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni.
PROWADZĄ: ks. Dariusz Dziadosz – wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; ks. Wojciech Węgrzyniak – wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista; s. Joanna Nowińska SM – ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, wykładowca Starego Testamentu i pism Janowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Meditatio. Jak medytować Słowo?
SZKOŁA LECTIO DIVINA
17-19 listopada 2021
Po ubiegłorocznej sesji poświęconej lectio uczestnicy będą wprowadzani w praktykę lectio divina na etapie meditatio. Jeśli lectio rozpoczynamy od pytania: „Co mówi tekst biblijny sam w sobie?”, to w meditatio następuje etap konfrontacji ze słowem Bożym, by usłyszeć, co Bóg mówi w tekście do mnie i o mnie. Sesja przeznaczona dla osób, które są na drodze lectio divina i osobiście korzystają z formacji rekolekcyjnej w programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina w wierze”.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Na głębinach Słowa.
„Gwałtownicy Królestwa”.
Lectio divina z Jakubem i Janem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
26-28 listopada 2021
Jakub i Jan z przydomkiem Boanerges. Przydomek zapożyczony z hebrajskiego może oznaczać: „synowie uczucia”, „synowie gniewu”. Młodzi gniewni, którzy łatwo ulegali emocjom, wpadali w gniew. „Grzmiący” są przykładem niezwykłej historii braci, którzy dali się porwać przez piękno Osoby Jezusa z Nazaretu. Syn Ojca cierpliwie ewangelizował charaktery i temperamenty synów Zebedeusza, przemieniając ich w Bożych „gwałtowników Królestwa”. Starszy z braci – Jakub – jako pierwszy z Dwunastu dojrzał do męczeństwa. Młodszy – Jan – stał się towarzyszem Piotra w odważnym świadczeniu o Jezusie pośród prześladowań, jakich zaznał pierwotny Kościół. Pójdziemy drogą lectio divina, aby odczytać duchowy sens historii biblijnych braci i uczyć się od nich więzi z Jezusem. On potrafi bogactwo naszych osobowości i temperamentów ukierunkować na zdobywanie Królestwa.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: List do Tytusa)
1-9 grudnia 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja XII
13-17 grudnia 2021

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2021 – 5 stycznia 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl